16_9-11

Все однозначно.
Звернення Координаційної ради та редакції T-invariant

16 люто­го 2024 року наді­йшла стра­шна звіс­тка — вби­то Олексія Навального. Його заги­бель ста­ла осо­би­стою тра­ге­ді­єю міль­йо­нів людей. Путінська вла­да пока­за­ла, що немає тако­го зло­чи­ну, перед яким вона зупи­ни­ться у дося­гнен­ні сво­їх цілей. Світ має усві­до­ми­ти мас­штаб зла, з яким боров­ся Олексій Навальний.

«Важливі істо­рії» опу­блі­ку­ва­ли текст голов­но­го реда­кто­ра T-invariant Ольги Орлової про тому, як ізра­їль­тя­ни зали­ши­ли­ся віч-на-віч з вій­ною. Третина сту­ден­тів на фрон­ті, дрі­бний бізнес на межі кра­ху, волон­те­ри ряту­ють фермерів.