t-invariant-online

Відкритий лист російських науковців та наукових журналістів проти війни з Україною

Ми, росій­ські вче­ні та нау­ко­ві жур­на­лі­сти, заяв­ля­є­мо рішу­чий про­тест про­ти воєн­них дій, роз­по­ча­тих зброй­ни­ми сила­ми нашої кра­ї­ни на тери­то­рії України. Цей фаталь­ний крок веде до вели­че­зних люд­ських жертв і під­ри­ває осно­ви систе­ми між­на­ро­дної без­пе­ки, що скла­ла­ся. Відповідальність за роз­в’я­за­н­ня нової вій­ни у ​​Європі пов­ні­стю лежить на Росії.

Для цієї вій­ни немає жодних розум­них виправ­дань. Спроби вико­ри­ста­ти ситу­а­цію на Донбасі як при­від для роз­гор­та­н­ня вій­сько­вої опе­ра­ції не викли­ка­ють жодної дові­ри. Цілком оче­ви­дно, що Україна не ста­но­вить загро­зи для без­пе­ки нашої кра­ї­ни. Війна про­ти неї неспра­ве­дли­ва і від­вер­то безглузда.

Україна була і зали­ша­є­ться близь­кою для нас кра­ї­ною. У бага­тьох із нас в Україні живуть роди­чі, дру­зі та коле­ги-нау­ков­ці. Наші батьки, діди та пра­ді­ди разом вою­ва­ли про­ти наци­зму. Розв’язування вій­ни зара­ди гео­по­лі­ти­чних амбі­цій керів­ни­цтва РФ, що керу­ю­ться сум­нів­ни­ми істо­рі­о­соф­ськи­ми фан­та­зі­я­ми, є цині­чна зра­да їх пам’яті.

Ми пова­жа­є­мо укра­їн­ську дер­жав­ність, яка три­ма­є­ться на демо­кра­ти­чних інсти­ту­тах, що реаль­но пра­цю­ють. Ми з розу­мі­н­ням ста­ви­мо­ся до євро­пей­сько­го вибо­ру наших сусі­дів. Ми пере­ко­на­ні, що всі про­бле­ми у від­но­си­нах між наши­ми кра­ї­на­ми можуть бути вирі­ше­ні мир­ним шляхом.

Розв’язавши вій­ну, Росія при­ре­кла себе на між­на­ро­дну ізо­ля­цію, на ста­тус кра­ї­ни-ізгоя. Це озна­чає, що ми, вче­ні, тепер не змо­же­мо нор­маль­но займа­ти­ся сво­єю спра­вою: адже про­ве­де­н­ня нау­ко­вих дослі­джень немо­жли­во без пов­но­цін­ної спів­пра­ці з коле­га­ми з інших кра­їн. Ізоляція Росії від сві­ту озна­чає подаль­шу куль­тур­ну та техно­ло­гі­чну дегра­да­цію нашої кра­ї­ни за пов­ної від­су­тно­сті пози­тив­них пер­спе­ктив. Війна з Україною – це крок у нікуди.

Нам гір­ко усві­дом­лю­ва­ти, що наша кра­ї­на, яка разом з інши­ми респу­блі­ка­ми коли­шньо­го СРСР зро­би­ла вирі­шаль­ний вне­сок у пере­мо­гу над наци­змом, зараз ста­ла палі­єм нової вій­ни на євро­пей­сько­му кон­ти­нен­ті. Ми вима­га­є­мо негай­но зупи­ни­ти всі вій­сько­ві дії, спря­мо­ва­ні про­ти України. Ми вима­га­є­мо пова­ги до суве­ре­ні­те­ту та тери­то­рі­аль­ної цілі­сно­сті укра­їн­ської дер­жа­ви. Ми вима­га­є­мо миру для наших країн.

  24.02.2022

Et cetera