cropped-dove-ge2a4aadf2_1280-1.png

Öppet brev från ryska forskare och vetenskapsjournalister i protest mot kriget i Ukraina

Vi är ryska for­ska­re och veten­skap­sjour­na­li­ster och vi pro­te­ste­rar med kraft mot den krig­fö­ring som vårt lands väp­na­de styr­kor har inlett på Ukrainas ter­ri­to­rium. Detta är ett öde­sdi­gert steg som kom­mer att krä­va en väl­dig mängd män­skli­ga offer och som angri­per det eta­ble­ra­de inter­na­tio­nel­la säke­rhe­ts­sy­ste­me­ts grund­va­lar. Skulden för att ett nytt krig nu drab­bar Europa är helt och hål­let Rysslands.