Venäläisten tiedemiesten ja tiedetoimittajien avoin kirje Ukrainaan kohdistettua sotaa vastaan

Me venä­läi­set tie­de­miehet ja tie­de­toi­mit­ta­jat vas­tus­tam­me jyr­käs­ti maam­me ase­voi­mien aloit­ta­mia sota­toi­mia Ukrainassa. Tämä koh­ta­lo­kas askel joh­taa ihmishen­kien val­ta­viin menetyk­siin ja hor­jut­taa vakiin­tu­neen kan­sain­vä­li­sen tur­va­lli­suus­jär­jes­tel­män perus­tei­ta. Vastuu uuden sodan käyn­nis­tä­mi­ses­tä Euroopassa on koko­naan Venäjän.

Tälle soda­lle ei ole mitään jär­ke­vää oikeu­tus­ta. Yritykset käyt­tää Donbasin tilan­net­ta tekosyy­nä soti­la­so­pe­raa­tion käyn­nis­tä­mi­se­lle Ukrainassa eivät ole uskot­ta­via. On sel­vää, ettei Ukraina muo­dos­ta uhkaa maam­me tur­va­lli­suu­de­lle. Sota Ukrainaa vas­taan on epäoi­keu­den­mu­kai­nen ja suo­ras­taan järjetön.

Ukraina oli ja on mei­lle lähei­nen maa. Monilla meis­tä on suku­lai­sia, ystä­viä ja kolle­goi­ta Ukrainassa. Isoisämme ja iso­iso­isäm­me tais­te­li­vat yhdes­sä natsis­mia vas­taan. Sodan käyn­nis­tä­mi­nen Venäjän Federaation joh­don kysee­na­lai­si­lle his­to­ria­lli­si­lle tul­kin­noi­lle poh­jaa­mien geo­po­li­it­tis­ten pyr­kimys­ten vuok­si on esi­vanhem­piem­me muis­ton kyy­nis­tä pettämistä.

Kunnioitamme Ukrainan val­tio­ta, joka perus­tuu oikeas­ti toi­mi­viin demo­kraat­ti­siin ins­ti­tuu­tioihin. Suhtaudumme myö­tä­mie­li­ses­ti naa­pu­rei­dem­me euro­op­pa­lai­seen valin­taan. Olemme vakuut­tu­nei­ta sii­tä, että kaik­ki mait­tem­me väli­siin suh­tei­siin liitty­vät ongel­mat voi­daan rat­kais­ta rauhanomaisesti.

Käynnistämällä sodan Venäjä tuo­mitsi itsen­sä kan­sain­vä­li­seen eristyk­seen ja paa­rian ase­maan. Tämä tar­koit­taa, että me tut­ki­jat emme enää pysty teke­mään työ­täm­me kun­no­lla: tie­tee­llis­tä tut­ki­mus­ta ei voi­da aja­te­lla ilman täyt­tä yhteist­yö­tä mui­den mai­den kolle­go­jen kans­sa. Venäjän eris­tä­mi­nen maail­mas­ta mer­kitsee maam­me kult­tuu­ris­ta ja tek­no­lo­gis­ta rap­peu­tu­mis­ta enti­ses­tään ilman myön­tei­siä näky­miä. Sota Ukrainan kans­sa on askel ei-mihinkään.

Olemme kat­ke­ras­ti tie­toi­sia sii­tä, että maas­tam­me, joka vai­kut­ti rat­kai­se­vas­ti voit­toon natsis­mis­ta, on nyt tullut uuden sodan alkuun­pa­ni­ja Euroopan man­te­ree­lla. Vaadimme kaik­kien Ukrainaan koh­dis­tu­vien soti­laa­llis­ten toi­mien väli­tön­tä lopet­ta­mis­ta. Vaadimme Ukrainan val­tion suve­re­ni­tee­tin ja aluee­lli­sen kos­ke­mat­to­muu­den kun­nioit­ta­mis­ta. Vaadimme rauhaa mai­llem­me. Harjoittakaamme tie­det­tä, ei sotaa!

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008645677.html

  24.02.2022