Venäläisten tiedemiesten ja tiedetoimittajien avoin kirje Ukrainaan kohdistettua sotaa vastaan

Me ven­äläi­set tie­de­mie­het ja tie­de­to­imit­tajat vas­tu­stam­me jyr­käs­ti maam­me ase­vo­imi­en aloit­ta­mia sota­to­imia Ukrainassa. Tämä kohtalo­kas askel joh­taa ihmis­hen­ki­en val­tavi­in mene­tyk­si­in ja hor­jut­taa vaki­in­tu­neen kan­sain­vä­li­sen tur­val­li­su­us­jär­jes­tel­män perus­tei­ta. Vastuu uuden sodan käyn­nistämi­se­stä Euroopassa on koko­n­a­an Venäjän.

Tälle sodal­le ei ole mitään jär­ke­vää oikeu­tus­ta. Yritykset käyt­tää Donbasin tilan­net­ta teko­syy­nä soti­las­ope­raa­ti­on käyn­nistämi­sel­le Ukrainassa eiv­ät ole uskot­ta­via. On sel­vää, ettei Ukraina muo­d­os­ta uhkaa maam­me tur­val­li­suudel­le. Sota Ukrainaa vas­ta­an on epäoikeu­den­mu­kai­nen ja suor­a­s­ta­an järjetön.

Ukraina oli ja on meil­le läh­ei­nen maa. Monilla mei­stä on suku­lai­sia, ystäviä ja kol­le­go­ita Ukrainassa. Isoisämme ja isoi­sois­äm­me tais­te­li­vat yhdes­sä nat­sis­mia vas­ta­an. Sodan käyn­nistämi­nen Venäjän Federaation joh­don kyse­e­na­lais­il­le his­to­ri­al­lis­il­le tul­kin­noil­le poh­ja­a­mi­en geo­po­liit­tis­ten pyrk­i­mys­ten vuok­si on esiv­an­h­em­piem­me muis­ton kyy­nistä pettämistä.

Kunnioitamme Ukrainan val­tio­ta, joka perus­tuu oike­as­ti toimivi­in demo­kraat­ti­si­in insti­tuu­tioihin. Suhtaudumme myötämie­li­ses­ti naa­pur­ei­dem­me euro­op­pa­lai­seen val­in­ta­an. Olemme vakuut­tunei­ta sii­tä, että kaik­ki mait­tem­me väli­si­in suht­ei­si­in liit­ty­vät ongel­mat voida­an rat­kaista rauhanomaisesti.

Käynnistämällä sodan Venäjä tuo­mit­si itsen­sä kan­sain­vä­li­seen eris­tyk­seen ja paa­ri­an ase­ma­an. Tämä tar­koit­taa, että me tut­ki­jat emme enää pysty teke­mään työtäm­me kun­nol­la: tie­teel­listä tut­ki­mus­ta ei voida ajatel­la ilman täyt­tä yht­eis­työ­tä mui­den mai­den kol­le­go­jen kans­sa. Venäjän eristämi­nen maail­mas­ta mer­kit­see maam­me kult­tu­uris­ta ja tekno­lo­gis­ta rap­peutu­mis­ta enti­se­stään ilman myönt­ei­siä näky­miä. Sota Ukrainan kans­sa on askel ei-mihinkään.

Olemme kat­ker­as­ti tie­toi­sia sii­tä, että maa­stam­me, joka vai­kut­ti rat­kai­se­va­sti voit­toon nat­sis­mis­ta, on nyt tul­lut uuden sodan alku­un­pa­ni­ja Euroopan man­te­re­el­la. Vaadimme kaik­ki­en Ukrainaan koh­dis­tu­vi­en soti­laal­lis­ten toimi­en väli­tön­tä lopett­amis­ta. Vaadimme Ukrainan val­ti­on suver­eni­tee­tin ja alueel­li­sen kos­ke­mat­tomuuden kun­nioit­ta­mis­ta. Vaadimme rau­haa mail­lem­me. Harjoittakaamme tie­dettä, ei sotaa!

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008645677.html

  24.02.2022