List otwarty rosyjskich naukowców i dziennikarzy naukowych przeciwko wojnie z Ukrainą

My, rosy­js­cy nau­kow­cy i dzi­en­ni­kar­ze nau­ko­wi, wyraża­my sta­now­c­zy pro­test prze­ciw­ko działa­ni­om mili­tar­nym sił zbro­jnych nas­ze­go kra­ju na tery­to­ri­um Ukrainy. Ten fatal­ny krok pro­wad­zi do ogrom­nych ofi­ar w lud­ziach i pod­waża fun­da­men­ty usta­lo­n­ego międ­zy­n­a­ro­do­wego sys­temu bez­piec­zeńst­wa. Odpowiedzialność za roz­po­c­zęcie nowej woj­ny w Europie spo­c­zy­wa wyłącz­nie na Rosji. Ta woj­na nie ma żad­n­ego sen­sow­n­ego uspra­wi­ed­li­wi­e­nia. Próby wykor­zysta­nia sytu­ac­ji na Donbasie jako pre­teks­tu do roz­po­c­zęcia ope­rac­ji wojs­ko­wej nie są wia­ry­god­ne. To dość oczy­wis­te, że Ukraina nie sta­nowi zagroże­nia dla bez­piec­zeńst­wa nas­ze­go kra­ju. Wojna prze­ciw­ko niej jest nie­spra­wi­ed­li­wa i w sposób oczy­wis­ty bez­sen­sow­na. Ukraina była i pozosta­je blis­kim nam kra­jem. Wielu z nas ma na Ukrainie krewnych, przy­ja­ciół i współpra­cow­ni­ków nau­ko­wych. Nasi ojco­wie, dziad­ko­wie i prad­ziad­ko­wie wspól­nie wal­c­zy­li prze­ciw­ko naziz­mo­wi. Rozpętanie woj­ny w imię ambic­ji geo­po­li­ty­cz­nych przy­wódców rosy­js­kich, napęd­za­ne wąt­pli­wy­mi fan­taz­ja­mi his­to­rio­zo­ficz­ny­mi, jest cynicz­ną zdra­dą ich pamięci.

Szanujemy państ­wo­wość ukraińs­ką, która opie­ra się na real­nie funk­c­jo­nu­ją­cych ins­ty­tuc­jach demo­kra­ty­cz­nych. Rozumiemy euro­pe­j­ski wybór nas­zych sąsia­dów. Jesteśmy prze­kona­ni, że wszyst­kie pro­ble­my w sto­sun­kach międ­zy nas­zymi kra­ja­mi moż­na roz­wią­zać poko­jo­wo. Po roz­po­c­zęciu woj­ny Rosja ska­zała sie­bie na międ­zy­n­a­ro­do­wą izo­lac­ję, na pozy­c­ję kra­ju wyr­zut­ka. Oznacza to, że my, nau­kow­cy, nie będ­zie­my teraz mog­li właści­wie wyko­n­y­wać swo­jej pra­cy: w koń­cu pro­wad­ze­nie bad­ań jest nie do pomyś­le­nia bez peł­nej współpra­cy z kole­gami z innych kra­jów. Izolacja Rosji od świa­ta oznac­za dals­zą degrad­ac­ję kul­tur­o­wą i tech­no­lo­gicz­ną przy cał­ko­wi­tym bra­ku pozy­tywnych per­spek­tyw. Wojna z Ukrainą to krok donikąd.

Z goryc­zą zda­je­my sobie spra­wę, że nasz kraj, który w decy­du­ją­cy sposób przy­c­zy­nił się do zwy­cięst­wa nad naziz­mem, stał się inic­ja­torem nowej woj­ny na kon­ty­nen­cie euro­pe­js­kim. Żądamy natych­mi­as­to­wego zaprzesta­nia wszel­kich działań wojen­nych prze­ciw­ko Ukrainie. Domagamy się pos­za­no­wa­nia suwe­ren­ności i inte­gral­ności tery­to­ri­al­nej państ­wa ukraińs­kie­go. Żądamy poko­ju dla nas­zych krajów.

https://wyborcza.pl/7,75400,28156702,rosyjscy-naukowcy-sa-przeciwko-wojnie-z-ukraina.html

https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/rosyjscy-naukowcy-przeciwko-wojnie-z-ukraina/

  24.02.2022