List otwarty rosyjskich naukowców i dziennikarzy naukowych przeciwko wojnie z Ukrainą

My, rosyj­scy naukow­cy i dzien­ni­ka­rze nauko­wi, wyra­ża­my sta­now­czy pro­test prze­ciw­ko dzia­ła­niom mili­tar­nym sił zbroj­nych nasze­go kra­ju na tery­to­rium Ukrainy. Ten fatal­ny krok pro­wa­dzi do ogrom­nych ofiar w ludziach i pod­wa­ża fun­da­men­ty usta­lo­ne­go mię­dzy­na­ro­do­we­go sys­te­mu bez­pie­czeń­stwa. Odpowiedzialność za roz­po­czę­cie nowej woj­ny w Europie spo­czy­wa wyłącz­nie na Rosji. Ta woj­na nie ma żad­ne­go sen­sow­ne­go uspra­wie­dli­wie­nia. Próby wyko­rzy­sta­nia sytu­acji na Donbasie jako pre­tek­stu do roz­po­czę­cia ope­ra­cji woj­sko­wej nie są wia­ry­god­ne. To dość oczy­wi­ste, że Ukraina nie sta­no­wi zagro­że­nia dla bez­pie­czeń­stwa nasze­go kra­ju. Wojna prze­ciw­ko niej jest nie­spra­wie­dli­wa i w spo­sób oczy­wi­sty bez­sen­sow­na. Ukraina była i pozo­sta­je bli­skim nam kra­jem. Wielu z nas ma na Ukrainie krew­nych, przy­ja­ciół i współ­pra­cow­ni­ków nauko­wych. Nasi ojco­wie, dziad­ko­wie i pra­dziad­ko­wie wspól­nie wal­czy­li prze­ciw­ko nazi­zmo­wi. Rozpętanie woj­ny w imię ambi­cji geo­po­li­tycz­nych przy­wód­ców rosyj­skich, napę­dza­ne wąt­pli­wy­mi fan­ta­zja­mi histo­rio­zo­ficz­ny­mi, jest cynicz­ną zdra­dą ich pamięci.

Szanujemy pań­stwo­wość ukra­iń­ską, któ­ra opie­ra się na real­nie funk­cjo­nu­ją­cych insty­tu­cjach demo­kra­tycz­nych. Rozumiemy euro­pej­ski wybór naszych sąsia­dów. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że wszyst­kie pro­ble­my w sto­sun­kach mię­dzy naszy­mi kra­ja­mi moż­na roz­wią­zać poko­jo­wo. Po roz­po­czę­ciu woj­ny Rosja ska­za­ła sie­bie na mię­dzy­na­ro­do­wą izo­la­cję, na pozy­cję kra­ju wyrzut­ka. Oznacza to, że my, naukow­cy, nie będzie­my teraz mogli wła­ści­wie wyko­ny­wać swo­jej pra­cy: w koń­cu pro­wa­dze­nie badań jest nie do pomy­śle­nia bez peł­nej współ­pra­cy z kole­ga­mi z innych kra­jów. Izolacja Rosji od świa­ta ozna­cza dal­szą degra­da­cję kul­tu­ro­wą i tech­no­lo­gicz­ną przy cał­ko­wi­tym bra­ku pozy­tyw­nych per­spek­tyw. Wojna z Ukrainą to krok donikąd.

Z gory­czą zda­je­my sobie spra­wę, że nasz kraj, któ­ry w decy­du­ją­cy spo­sób przy­czy­nił się do zwy­cię­stwa nad nazi­zmem, stał się ini­cja­to­rem nowej woj­ny na kon­ty­nen­cie euro­pej­skim. Żądamy natych­mia­sto­we­go zaprze­sta­nia wszel­kich dzia­łań wojen­nych prze­ciw­ko Ukrainie. Domagamy się posza­no­wa­nia suwe­ren­no­ści i inte­gral­no­ści tery­to­rial­nej pań­stwa ukra­iń­skie­go. Żądamy poko­ju dla naszych krajów.

https://wyborcza.pl/7,75400,28156702,rosyjscy-naukowcy-sa-przeciwko-wojnie-z-ukraina.html

https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/rosyjscy-naukowcy-przeciwko-wojnie-z-ukraina/

  24.02.2022

Et cetera