Venäläisten tiedemiesten ja tiedetoimittajien avoin kirje Ukrainaan kohdistettua sotaa vastaan

Me venä­läi­set tie­de­mie­het ja tie­de­toi­mit­ta­jat vas­tus­tam­me jyr­käs­ti maam­me ase­voi­mien aloit­ta­mia sota­toi­mia Ukrainassa. Tämä koh­ta­lo­kas askel joh­taa ihmis­hen­kien val­ta­viin mene­tyk­siin ja hor­jut­taa vakiin­tu­neen kan­sain­vä­li­sen tur­val­li­suus­jär­jes­tel­män perus­tei­ta. Vastuu uuden sodan käyn­nis­tä­mi­ses­tä Euroopassa on koko­naan Venäjän.

Tälle sodal­le ei ole mitään jär­ke­vää oikeu­tus­ta. Yritykset käyt­tää Donbasin tilan­net­ta teko­syy­nä soti­la­so­pe­raa­tion käyn­nis­tä­mi­sel­le Ukrainassa eivät ole uskot­ta­via. On sel­vää, ettei Ukraina muo­dos­ta uhkaa maam­me tur­val­li­suu­del­le. Sota Ukrainaa vas­taan on epä­oi­keu­den­mu­kai­nen ja suo­ras­taan järjetön.

Ukraina oli ja on meil­le lähei­nen maa. Monilla meis­tä on suku­lai­sia, ystä­viä ja kol­le­goi­ta Ukrainassa. Isoisämme ja isoi­soi­säm­me tais­te­li­vat yhdes­sä nat­sis­mia vas­taan. Sodan käyn­nis­tä­mi­nen Venäjän Federaation joh­don kysee­na­lai­sil­le his­to­rial­li­sil­le tul­kin­noil­le poh­jaa­mien geo­po­liit­tis­ten pyr­ki­mys­ten vuok­si on esi­van­hem­piem­me muis­ton kyy­nis­tä pettämistä.

Kunnioitamme Ukrainan val­tio­ta, joka perus­tuu oikeas­ti toi­mi­viin demo­kraat­ti­siin ins­ti­tuu­tioi­hin. Suhtaudumme myö­tä­mie­li­ses­ti naa­pu­rei­dem­me euroop­pa­lai­seen valin­taan. Olemme vakuut­tu­nei­ta sii­tä, että kaik­ki mait­tem­me väli­siin suh­tei­siin liit­ty­vät ongel­mat voi­daan rat­kais­ta rauhanomaisesti.

Käynnistämällä sodan Venäjä tuo­mit­si itsen­sä kan­sain­vä­li­seen eris­tyk­seen ja paa­rian ase­maan. Tämä tar­koit­taa, että me tut­ki­jat emme enää pys­ty teke­mään työ­täm­me kun­nol­la: tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta ei voi­da aja­tel­la ilman täyt­tä yhteis­työ­tä mui­den mai­den kol­le­go­jen kans­sa. Venäjän eris­tä­mi­nen maa­il­mas­ta mer­kit­see maam­me kult­tuu­ris­ta ja tek­no­lo­gis­ta rap­peu­tu­mis­ta enti­ses­tään ilman myön­tei­siä näky­miä. Sota Ukrainan kans­sa on askel ei-mihinkään.

Olemme kat­ke­ras­ti tie­toi­sia sii­tä, että maas­tam­me, joka vai­kut­ti rat­kai­se­vas­ti voit­toon nat­sis­mis­ta, on nyt tul­lut uuden sodan alkuun­pa­ni­ja Euroopan man­te­reel­la. Vaadimme kaik­kien Ukrainaan koh­dis­tu­vien soti­laal­lis­ten toi­mien väli­tön­tä lopet­ta­mis­ta. Vaadimme Ukrainan val­tion suve­re­ni­tee­tin ja alu­eel­li­sen kos­ke­mat­to­muu­den kun­nioit­ta­mis­ta. Vaadimme rau­haa mail­lem­me. Harjoittakaamme tie­det­tä, ei sotaa!

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008645677.html

  24.02.2022